Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej


I. Baza


1. Placówka posiada warunki lokalowe i środki dydaktyczne umożliwiające wdrożenie programu profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor zapewnia warunki lokalowe, środki dydaktyczne umożliwiające realizację programu profilaktyki logopedycznej.

2. Placówka posiada gabinet logopedyczny wyposażony w narzędzia i nowoczesne pomoce logopedyczne.

3. Placówka udostępnia salę do logopedycznych zajęć grupowych.

4. W salach dla poszczególnych grup funkcjonują stanowiska logopedyczne wyposażone w pomoce logopedyczne.

 

II. Doskonalenie nauczycieli

A. Nauczyciele, logopeda stale szkolą się w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor nadzoruje realizację działań w zakresie profilaktyki logopedycznej.

2. Nauczyciele, logopeda, dyrektor uczestniczą w konferencji, cyklu seminariów, warsztatach doskonalących z zakresu logopedii wychowawczej.

3. Logopeda uczestniczy w formach doskonalących z zakresu logopedii korekcyjnej.

4. Nauczyciele, logopeda systematycznie pracują na terenie placówek w grupach roboczych, na każdym etapie wdrażania programu.

5. Nauczyciele, logopeda dzielą się doświadczeniem i umiejętnościami prowadząc zajęcia otwarte dla nauczycieli ze swojej placówki i innych placówek w programie.

6. Logopeda prowadzi zajęcia instruktażowo- pokazowe dla nauczycieli swojej placówki i innych placówek w programie.

 

B. W placówce i środowisku lokalnym promuje się osiągnięcia logopedy i nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Placówka dokumentuje działania nauczycieli i logopedy w zakresie profilaktyki logopedycznej.

2. Konsultant, autor programu promuje logopedów i nauczycieli w środowisku edukacyjnym i lokalnym.

 

III. Działania w profilaktyce logopedycznej (uwzględniające wszystkie elementy, zadania MPPL).

 

A. Nauczyciele i logopeda dokonują diagnozy logopedycznej wszystkich dzieci w placówce.

Wskaźniki:

1. Dyrektor zapewnia warunki do prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych i badań specjalistycznych dzieci w placówce.

2. Nauczyciele badają KBM, prowadzą obserwację zachowań językowych oraz przeprowadzają wywiad z rodzicami w ramach harmonogramu konsultacji.

3. Logopeda dokonuje pełnej diagnozy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu przesiewowym.

B. Dyrektor, nauczyciele, logopeda planują i wdrażają działania systemowe w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce.

Wskaźniki:

1. Dyrektor zapewnia warunki do wdrożenia programu w placówce, monitoruje i wspiera wdrażanie programu.

2. Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami dziećmi w grupie nad stymulacją mowy i języka oraz prowadzą systematyczny ich zapis.

3. Logopeda prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz wspiera nauczyciela w prowadzeniu zajęć grupowych.

4. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają ewaluację cząstkową (co roku) i końcową (po 3 latach) działań nakierowanych na dzieci, rodziców i środowisko lokalne.

5. Placówka pisze program własny w zakresie profilaktyki logopedycznej.


C. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają z rodzicami w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor wspiera, monitoruje przebieg współpracy z rodzicami.

2. Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają spotkania informacyjne dotyczące zagadnień profilaktyki opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz stanu rozwoju mowy w dzieci w poszczególnych grupach.

3. Logopeda we współpracy z nauczycielem prowadzi cykliczne warsztaty dla rodziców z dziećmi dotyczące stymulacji funkcji związanych z mową.

4. Nauczyciele prowadzą cykliczne zajęcia otwarte dla rodziców, uwzględniające w/w problematykę.

5. Logopeda prowadzi cykliczne, indywidualne konsultacje dla wszystkich rodziców.


D. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają ze specjalistami i środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor z konsultantem WCDN- autorem programu współpracują z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Zdrowia i innymi strukturami samorządowymi.

2. Logopeda organizuje specjalistyczne badania przesiewowe ortodontyczne i audiologiczne.

3. Nauczyciele planują i przeprowadzają wspólnie z innymi placówkami w programie projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby dzieci w zakresie profilaktyki logopedycznej.