Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://sp96.superszkolna.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 23-04-2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14-01-2021

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek na górze strony przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • ustawienie kontrastu
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • wyszukiwarka
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz poruszać się po niej za pośrednictwem klawiatury.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

 

Deklarację sporządzono dnia 22-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Hartman
e-mail: sekretariat.sp096@wroclawskaedukacja.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat.sp096@wroclawskaedukacja.pl
telefon: 71 798 68 77
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

- sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

 

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 2

E-mail: sekretariat.sp096@wroclawskaedukacja.pl

Telefon: 71 798 68 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Na Niskich Łąkach, prowadzą do niego schody oraz winda dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i przyziemie) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind wewnętrznych.
 5. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Na parterze znajduje się toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.