Procedury bezpieczeństwa - informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

 • od 1 września br. rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na obowiązujący nadal w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego dyrektor Szkoły określiła szczegółowe zasady bezpieczeństwa dla uczniów, ich opiekunów i pracowników placówki, które zostaną ogłoszone w formie procedur na stronie internetowej Szkoły.
 • Do szkoły można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, tj. katar, kaszel, gorączka (powyżej 38°C). Dziecko z objawami chorobowymi lub gorączką nie zostanie przyjęte do placówki. Do szkoły nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
 • Rodzice mają obowiązek natychmiastowego poinformowania szkoły, jeżeli domownicy są objęci kwarantanną.
 • Każdemu dziecku rodzic musi zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa (maseczka, chusta itd.) do użytkowania w trakcie przerw między lekcyjnych.

WAŻNE! W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci w trakcie zajęć. Jednak podczas przemieszczania się ucznia pomiędzy klasami należyzakładać ochronę ust i nosa.

 • Jeżeli rodzic/opiekun dziecka odprowadza lub odbiera je ze szkoły, musi być zabezpieczonyw środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki).
 • Wejście na teren placówki odbywa się wejściem głównym, z wyjątkiem dni  1-11 września, w których to dniach dzieci z klas 0-3 będą wchodziły wejściem bocznym.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej  czas korzystania z wejścia bocznego  dla  klas 0-3 może zostać wydłużony. Decyzję podejmie dyrektor szkoły, a wychowawcy poinformują o tym fakcie wszystkich rodziców.

 • Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” przy wejściach do placówki. Jest to przedsionek wejścia głównego i bocznego. Poza tą strefą na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie uczniowie, pracownicy Szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki:

- uczniowie sami lub z opiekunami przychodzą nie wcześniej niż  15 minut przed rozpoczęciem zajęć,

- dyrektor Szkoły może ustalić grafik wejść na teren placówki dla poszczególnych klas/grup świetlicowych,

- dzieci po wejściu do szkoły powinny się przebrać przy swojej szafce, a następnie udać do wyznaczonej klasy,

- rodzic lub opiekun może wejść tylko do przedsionka przy wejściu (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi),

- po wejściu do budynku zarówno osoba dorosła, jak i dziecko muszą zdezynfekować dłonie umieszczonym tam środkiem dezynfekującym,

- w przedsionku może jednocześnie znajdować się rodzic lub opiekun dziecka, dziecko/dziecioraz pracownik placówki,

- jeżeli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych, może wejść do szkoły,

- jeżeli rodzic/opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę, uczeń po zakończeniu zajęć może samodzielnie udać się do domu,

- jeżeli dziecko nie ma zgody na samodzielne udanie się do domu, odbiera je z placówki rodzic lub wyznaczony opiekun,

- przy odbiorze dziecka z placówki należy przestrzegać zasad ustalonych przez dyrektora Szkoły,

- dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych mogą być odbierane przez rodziców/opiekunów w  godzinach podanych w karcie zapisu dziecka  do świetlicy,

- do dnia 04 września 2020r. rodzice mają obowiązek zadeklarować, o której godzinie dziecko będzie odbierane ze świetlicy,

- rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze szkoły/ świetlicy mają obowiązek stosowania zasad bezpieczeństwa i noszenia osłony ust i nosa.

 • Dzieci, których rodzice wykupią abonament na obiady, będą miały zapewnione posiłki przygotowywane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Dzieci klas 1-3 przebywają tylko w wyznaczonych salach, wychodząc na przerwę w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela, aby nie stykać się z uczniami klas starszych.Pozostali uczniowie w trakcie przerw międzylekcyjnych przemieszczają się po korytarzu tylko w celu przejścia do właściwej sali, gdzie będą odbywały się kolejne zajęcia. W trakcie przebywania na korytarzu uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • Dziecko, u którego, w trakcie pobytu dziennego w placówce wystąpiły objawy chorobowe (silny katar, kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem, zanik węchu i smaku, niepokojące zmiany skórne itd.), zostaje natychmiast odizolowane od innych dzieci. Dziecko pod opieką pracownika placówki oczekuje na odbiór rodzica lub opiekuna.

Rodzicu, pamiętaj!

Codziennie sprawdzaj informacje od Dyrektora Szkoły i/lub Nauczycieli.

Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny:

-        niepodawaniu ręki na powitanie,

-        unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,

-        myciu rąk,

-        zasłanianiu ust i nosa podczas kichania czy kaszlu,

-        prawidłowego noszenia maseczki,

-        niedzielenia się przyborami szkolnymi lub przedmiotami osobistymi między sobą.

Ty również powinieneś je stosować. Dzieci uczą się przez obserwację zachowań dorosłych.

Wytłumacz dziecku, że nie może przynosić do szkoły swoich zabawek lub przedmiotów z domu!

Niezwłocznie zgłoś dyrekcji placówki, że któryś z domowników mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19, u dziecka wystąpiły objawy chorobowe lub rodzina została objęta kwarantanną.